Algemeen overzicht

De oprichting

Op 31 augustus 1932 werd door de Gereformeerde gemeenschap in Treebeek ter ere van de verjaardag van Koningin Wilhelmina een oranjefeest gehouden op het terrein van de voormalige bruinkoolgroeve "Carisborg". De toen al bestaande harmonie "De Bazuin" uit Treebeek luisterde met vrolijke marsmuziek en een waardig gespeeld Wilhelmus, het feest op. Tijdens deze feestelijkheden nam de heer Tamboer, een van de notabelen van de Gereformeerde kerk van Treebeek en hoofdopzichter bij de staatsmijn Emma, het initiatief om tot oprichting van een eigen muziekkorps, op Gereformeerde grondslag, te komen. Hij vond de nodige bijval en er werd een bijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst werd een commissie gevormd die moest onderzoeken wat de mogelijkheden waren om te komen tot een eigen muziekvereniging. De commissie bestond uit de heren: W. Stoffer, H. Spoelstra, M. Postuma, N. Reebergen, J. Fabriek en K. Douma.

Door middel van een mededeling in de Kerkbode werden muziekliefhebbers uitgenodigd tot het bijwonen van een vergadering in de consistorie van de Gereformeerde kerk van Treebeek, om te komen tot definitieve oprichting van een muziekkorps. De belangstelling was overweldigend. Er waren ongeveer 60 aanwezigen en er werden dan ook direct spijkers met koppen geslagen. Uit de aanwezigen werd een bestuur gekozen, dat er als volgt uitzag; W. Stoffer, voorzitter; H. Spoelstra, secretaris; N. Reebergen, penningmeester en M. Postuma, algemeen adjunct. Met algemene stemmen werd besloten dat het muziekkorps een fanfare zou worden en de naam zou krijgen "HARPE DAVIDS". Aldus werd op 15 oktober 1933 de fanfare opgericht. Het bestuur ging meteen aan de slag.

Om wat financiële armslag te krijgen werden langlopende obligaties uitgeschreven, welke grif van de hand gingen. De contributie van de leden werd vastgesteld op een kwartje per week. Als muzikale leider werd de op muziekgebied toen al zeer deskundige heer P. Stalmeier aangetrokken. Al spoedig kon worden overgegaan tot de aanschaf, deels tweedehands, en deels op huurkoopbasis, van een complete fanfarebezetting, bestaande uit ongeveer 30 instrumenten. De prijs voor dit instrumentarium was zestienhonderd gulden, een voor die tijd zeer respectabel bedrag. De opleiding tot muzikant kon nu starten. Er waren in die tijd maar enkele ervaren muzikanten zoals de gebroeders Haye en Hendrik Spoelstra als blazer en Marcus Postuma en Klaas Douma als slagwerkers.

Eerste successen

Het gelukte de heer Stalmeier om er in zeer korte tijd een muzikaal geheel van te maken. Iedereen had het er voor over om, zo uit het werk vandaan, naar de repetitie te komen. Harpe Davids werd klaargestoomd voor het eerste concours. Dit werd gehouden in Sprang (N.B.) in 1935, alwaar in de vierde afdeling het jonge korps beloond werd met een eerste prijs. Door dit succes kreeg het korps ook meer bekendheid, wat weer resulteerde in meer activiteiten. Ook de financiële middelen werden iets ruimer, zodat kon worden overgegaan tot aanschaf van uniformpetten. Tevens werd als blijk van waardering een prachtig vaandel aangeboden, dat met trots gedragen werd door de heer Te Nijenhuis, die tevens koster was van de Gereformeerde kerk.

Onder leiding van de heer Stalmeier bleven de successen elkaar opvolgen. Er werden eerste prijzen gehaald op concoursen te Amersfoort (1936), Vianen (1937) en Culemborg (1938). Kort na het laatste succes ging de heer Stalmeier het korps verlaten. Zijn opvolger, de heer Nogasek, heeft maar kort de muzikale leiding van het korps gehad. Hij werd opgevolgd door de heer Van der Camp uit Merkelbeek, die tot het uitbreken van de oorlog het korps muzikaal leidde. Vanaf de oprichting van "Harpe Davids" tot het uitbreken van de oorlog verleende het korps steeds muzikale medewerking aan de Oranjefeesten en schoolfeesten in Treebeek. Ook werden serenades gebracht bij huwelijken en jubilea. Tijdens de oorlog waren er geen activiteiten.

Na-oorlogse jaren

Na de oorlog, in 1945, begon de wederopbouw onder de muzikale leiding van de heer W. Boersma. De heer W. Stoffer, die nog steeds voorzitter was, vond dat hij in verband met zijn leeftijd de voorzittershamer moest neerleggen. In de persoon van de heer Pietersma vond hij een waardig opvolger. Om gezondheidsredenen moest de heer Pietersma vroegtijdig afhaken. Hij werd opgevolgd door de heer Jaap Stoffer, zoon van oud-voorzitter W. Stoffer. Jaap Stoffer was reeds jaren lid van het korps en speelde saxofoon. Hij heeft deze combinatie enige jaren vervuld, doch moest in verband met tijdgebrek de voorzittershamer neerleggen. De functie van voorzitter werd toen overgenomen door de heer B. Hogeveen.

Het ledental kwam langzamerhand weer op peil en ook het muzikale peil vertoonde een stijgende lijn, zodat besloten werd om deel te nemen aan een bondsconcours te Eindhoven. Dit was in 1949. Ondanks de grote inzet van de heer Boersma en de muzikanten kwam men in Eindhoven, uitkomende in de eerste afdeling, niet hoger dan een tweede prijs. Het jaar daarop, in 1950, werd wederom een poging ondernomen een stapje hoger te komen op de muzikale ladder en daartoe werd ingeschreven op een concours te Wijk bij Duurstede. Daar werd de inzet van de heer Boersma en de muzikanten beloond met een eerste prijs. In 1952 ging het korps weer op concours, ditmaal naar Genderen. Het was toen verschrikkelijk koud maar ondanks dat kwam het korps naar huis met prachtige eerste prijs in de afdeling Uitmuntendheid.

Onder voorzitterschap van de heer B. Hogeveen werd het eerste niet-muzikale uitstapje gemaakt naar de Eiffel in Duitsland. In 1955 kon men overgaan tot de aanschaf van een compleet nieuw instrumentarium. In verband met de drukte in zijn eigen bedrijf moest de heer Hogeveen in 1957 de voorzittershamer neerleggen. In 1958 werd de heer D. Spoelstra, die al diverse bestuursfuncties binnen de vereniging had vervuld, voorzitter. De omstandigheden waaronder de heer Spoelstra de voorzittershamer hanteerde, waren er niet gemakkelijker op geworden. Er was veel ledenverloop en ook vonden er enkele dirigentenwisselingen plaats. Desondanks heeft ook de heer Spoelstra er het zijne toe bijgedragen, waardoor de vereniging tot grotere bloei kwam.

Eerste uniformen

Om met de tijd mee te gaan zou het wenselijk zijn om de uniformpet te vervangen door een compleet uniform. Hiertoe werd een commissie in het leven geroepen. Deze commissie zag kans in korte tijd een geldbedrag bij elkaar te krijgen dat voldoende was voor de uniformering van de fanfare en de in die tijd opgerichte drumband. De uniformen werden in januari 1960 tijdens een feestelijke bijeenkomst in het beambtencasino te Treebeek door de vereniging in gebruik genomen. Hierna volgde, ook in 1960, het bondsconcours in Baarn in de afdeling Uitmuntendheid. De muzikale prestaties in Baarn waren van dien aard dat er een dikke eerste prijs werd behaald.

Er volgde een rustige periode voor Harpe Davids. Er werden concerten gegeven in de gemeenten Heerlen en Brunssum, concerten in bejaardenhuizen etc. Er werd ook deelgenomen aan de feestelijkheden ter gelegenheid van Koninginnedag en er werden serenades gebracht bij jubilarissen. Na het concours in Baarn kwam de muzikale leiding in handen van de heer De Bock uit Treebeek. Onder zijn muzikale leiding werd met wisselend succes aan enkele concoursen deelgenomen. In 1973 stelde de heer De Bock zijn functie ter beschikking. Daar er niet spoedig een nieuwe dirigent gevonden werd, stelde een lid van de vereniging, in de persoon van dhr. L. Mertens, zich beschikbaar om voorlopig de muzikale leiding op zich te nemen. Het 40-jarig jubileum werd op bescheiden wijze gevierd in 1973 in het nieuwe Casino van Treebeek. Er vond tevens een herdenkingsdienst plaats in de Gereformeerde kerk.

In 1983 werd het 50-jarig jubileum gevierd. Hiervoor werd een gedurfde loterij opgezet. De loten gingen van de hand voor maar liefst 100 gulden per stuk en worden o.a. door de bestuursleden via huisbezoeken verkocht. De actie bleek een succes en op 13 oktober werd het beoogde doel bereikt: de presentatie van de nieuwe uniformen. Er volgde een concert met Harmonie Orkest Brunssum en Harmonie Flos Carmeli. Verder was er in dit jubileumweekend een receptie, koffietafel en feestavond en op zondag een herdenkingsdienst met zangkoor Soli Deo Gloria. Ter gelegenheid van het gouden jubileum werd een tegel vervaardigd met de afbeelding van het vaandel.

De jaren 90

Op 23 oktober 1992 overleed erevoorzitter Marinus van den Ham; een markant man die veel invloed heeft gehad op de fanfare. Hij was voorzitter van 1980 tot 1989 en van 1956 tot 1980 was hij tambour-maître. In 1993 vierde de fanfare het 60-jarig bestaan. Het bestuur kwam met het idee de 'Harpdag' in het leven te roepen: Nederlandse muziekkorpsen die de naam Harpe Davids dragen, werden uitgenodigd voor een bijzondere muzikale dag. Er kwamen korpsen uit Ridderkerk, Zoetermeer, Noordwijkerhout en Schiedam. Op 9 oktober was er in het centrum van Brunssum een optocht met de vijf Harpe Davidsen. Later die dag concerteerden de ruim 400 muzikanten. Het muziekgezelschap uit Treebeek stond toen onder leiding van dirigent Leon Eurlings. Het initiatief werd opgepikt door de andere 'Harpen' en er volgde een bezoek aan Harpe Davids Zoetermeer in september 1994, Harpe Davids Ridderkerk in mei 1995 en de vereniging uit Schiedam in september 2007.

In 1995 leverde zowel de fanfare als de drumband een wel zeer grote muzikale prestatie. De fanfare behaalde op 4 november in de eerste afdeling een eerste prijs met lof tijdens het bondsconcours in Gelderland met liefst 326,5 punten. Daarmee pakte Harpe Davids o.l.v. dirigent Henk Houben in de Hanzehof te Zutphen zelfs de bondstitel. Een topprestatie; reden genoeg om dirigent Henk Houben na zijn afscheid tot eredirigent te benoemen. De drumband deed niet onder voor de fanfare en pakte op 28 oktober de bondstitel. De slagwerkers o.l.v. Hein Timmermans behaalden het hoogste aantal punten die dag: 90,5!

Na decennia thuis te zijn geweest in de Kruiskerk aan de Ds. Boumastraat, vond de Harp in 1998 haar volgende onderkomen in de nieuwe Pelgrimskerk. De openingsdienst op 19 december werd door de fanfare opgeluisterd. Na intensief overleg met het College van Kerkrentmeesters kreeg Harpe Davids toestemming het repetitielokaal te verrijken met een heus buffet, dat in maart 1999 werd geopend.

Het nieuwe millennium

In 2002 gaf Johan Pastoor de voorzittershamer door aan Maurits van der Werff. De heer Pastoor werd de vierde erevoorzitter.

De opbloei van Harpe Davids in de jaren '90 uitte zich ook op niet-muzikaal gebied. Naast de reeds succesvolle wandelclub WKHD (Wandelkomitee Harpe Davids) startte ook de fanfare-ondersteunende FF-club in 1993 een jaarlijks terugkerend evenement: de Cadeautjesmarkt. Voortgaand op het succes daarvan werd in 1997 het initiatief genomen om het Uniformenfonds te starten. Dit resulteerde eind 2002 in nieuwe uniformering. In die gloriejaren was ook het verenigingsblad De Schuif jarenlang een begrip. De leerlingenopleiding werd grondig onder handen genomen: professionele leraren werden ingehuurd om de instromende jonge muzikanten op een gedegen niveau te houden.

Dat fanfare Harpe Davids een vereniging is om serieus rekening mee te houden, blijkt bijvoorbeeld uit het tweede Galaconcert dat de fanfare op 3 juni 2006 gaf in het Royal Theater in Heerlen o.l.v. de huidige dirigent Ron Daelemans.